Eko Art

Wzory dokumentów

Dokument handlowy jest wymagany w przypadku odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wszystkich kategorii. Obowiązek jego sporządzania wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1222).

W zależności od kategorii odbieranego surowca stosuje się odpowiedni wzór dokumentu handlowego:

    Dokument handlowy Kategorii 1
    Dokument handlowy Kategorii 2
    Dokument handlowy Kategorii 3

Definicje kategoryzacji surowców określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Dokument handlowy wystawiany jest standardowo w 3 egzemplarzach:

    oryginał – dla podmiotu dokonującego unieszkodliwienia,
    1 kopia – dla podmiotu dokonującego przewozu,
    1 kopia – dla podmiotu zbywającego surowiec.

* Jeżeli przewoźnikiem i podmiotem dokonującym unieszkodliwienia jest ta sama firma to dokument handlowy może być sporządzony tylko w dwóch egzemplarzach.