Eko Art

Rodo

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  EKO-ART ARTUR BANASZEWSKI
  Ul. ASFALTOWA 1,
  26-110 SKARŻYSKO – KAMIENNA
  NIP 658-150-64-30
  REGON 260283290
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następującym/cych celu/celach:
      • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
      • świadczenia oferowanych przez nas usług,
      • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
      • archiwizacji danych i dokumentów.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane partnerom i podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie odrębnych umów, głównie podwykonawcom z których usług korzystamy w celu realizacji naszych usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o których mowa powyżej we wskazanych celach, na podstawie zawartych umów powierzenia.
 4. Naszą podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
      • – zawarta między nami umowa lub zlecenie usługi, do których Pani/Pana dane zostały nam przekazane,
      • – dobrowolnie udzielona przez Panią/Pana zgoda,
      • – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wynikajacy z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas), okres niezbędny do wykonania umowy lub okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
      • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
      • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
      • przenoszenia swoich danych osobowych,
      • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie zamierzamy także przekazywać ich do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w
  EKO-ART ARTUR BANASZEWSKI mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@eko-art.org